Последна редакция 10.01.2007

Измервания при антените

Тези уредчета са с малък физически размер, което ги прави годни за измерване на симетрични линии и токове на асиметрия. Те са умерено точни, доста прости и при измерванията не внасят съществен дисбаланс в измерваната система.

Измерване на КСВ

От дълго време работя с резистивен мост, който е много точен до честоти 144 МХц. Схемата е показана на Фиг. 1 и това е схема от американския Handbook. Недостатък на този КСВ метър са включените резистори във веригата и затова не може да служи за текущо отчитане на КСВ. След настройка на антената, уредът трябва да се изключи от веригата на антената.

Върху всеки резистор се разсейва приблизително ¼ от подадената мощност. Резисторите са металослойни с по 2 спирални навивки, като индуктивността им е достатъчно малка за диапазона 1 – 144 МХц. Със силициеви диоди при 5 вт мощност се постига задоволителна точност. Ако се използуват германиеви диоди и чувствителна система ще може да се работи и на ниво под 1 вт. Аз използувам такъв КСВ метър с доста мощни резистори – всеки е 18 вт настройвам с около 25 вт мощност. Огромно преимущество на резистивният мост е, че товарният импеданс на трансивъра е винаги в границите на 50 – 100 ома независимо от това каква антена е включена и дали е настроен антенния тунер . С две релета на входа и изхода изключвам уреда след като приключа с настройките. Този уред може да се направи за произволен импеданс, само трябва да се сменят съпротивленията. Ако искате да измерите 75 ома трябва да смените всички резистори с 75 ома. По-прост начин е да се свърже паралелно на измервания фидер един резистор от 150 ома.

Една забележка – повечето от т.нар. измерители на КСВ са всъщност мостове, които се балансират, когато импеданса на линията стане 50 ома ( или 75 ома и т.н.). Не виждам никакво основание да се използуват доста по-сложни и неточни схеми, каквито са токовите трансформатори в случай , че не искаме да има текущо следене на импеданса на линията. Между другото единственият начин да се измери действителния КСВ в линията е чрез т.нар. измерителни линии.

 

 

Допълнение за QRP работа  (януари 2007)

 

При QRP настройка, за моста може да се използува една много удачна схема (предложена от N7VE,  http://www.qrpkits.com/swrindicator.html ), при която индикатор за минимум КСВ е светодиод.  Трансформаторът е навит на тороид  u=1000  10x6x4  и съотношение 1:5. индуктивност на първичната е 2-3 uH. С такъв трансформатор мостът е изпробван до 28 МХц. Използувам червен светодиод, който има най ниско напрежение на отпушване – около 1.65 в. Диодът е свръх-ярък  >1000 mcd.  За изправителен диод, ако искате по-голяма чувствителност може да се използува германиев (0.25в) или шотки (0.4в). Обратното напрежение на диода трябва да е по-голямо от 50 в при мощности до 5 вт. При напълно разстроен мост, при подадена мощност 5 вт, измереното върху диода напрежение е 27 в.

Настройката на антенният тунер се извършва до изгасване на  диода.  При мощност 1 вт,  диодът изгасва при КСВ < 1.2   -   за практическа настройка това е напълно достатъчно. При по-високи мощности точността на настройката расте.

Измерител на ВЧ ток.

На Фиг. 3 и 4 е показан прост измерител на ток във фидер. За токов трансформатор е използуван ферит с голям диаметър, защото с този уред се измерва токът на асиметрия в коаксиален или симетричен кабел. Кабелът заедно с куплунга се промушва през ферита - ако токовете в двата проводника на кабела са равни, токът на асиметрия е нула. Уредът ще отчита само разликите в двата тока. Крайно отклонение е 250 мА. Използувана е 50 мкА система. Калибрирането на уреда става с трансивър и изкуствен товар. При 50 вт и 50 ома товар ефективната стойност на тока е 1 А.. Можете сами да изчислите какво мощност да подадете за да калибрирате уреда. При калибирането трябва да прекарате само единия проводник на фидера през уреда.

Фиг. 2 и 3

 

 

 

 

 

 

 

Измерител на ВЧ напрежение.

На Фиг. 4 и 5 показан прост пик-волтметър. Крайното отклонение е 500 в. Служи за измерване на напрежението на входа на фидера. Има два крокодила, които се закачат за фидера.

 

Така можете да се контролира напрежението на изхода на антена тунера, ако то стане много високо има опасност за пробив в тунера , освен това показва, че това е труден случай за съгласуване и трябва да се сложи евентуално балун 4:1 на изхода на тунера. Няколко груби сметки – при 100 вт и 50 ома, пиковото изходно напрежение е около 100 в. При съгласуване на случайна антена с антена тунер, напрежението на изхода на тунера може да превиши многократно тези 100 в. При импеданс 600 ома вече ще има около 250 в . Ако изходното напрежение превиши обхвата на уредчето, за да се направи измерването, трябва да се намали подаваната мощност. След това може да се преизчисли какво напрежение би се получило при пълна мощност.

 25 Февруари 2005 г. Чавдар, LZ1AQ