Последна редакция 29.12.2002

Мрежов филтър

Този мрежов филтър спира смущения излъчвани от компютър, трансивър и др., както и смущеният идващи от мрежата. Филтърът спира диференциални и синфазни смущения. Защитното зануляване не се прекъсва, но за високи честоти апаратурата не е свързана към мрежата.

Практически предварителни измервания показват, че нивото на приеманите смущения предизвикани от компютър се намаляват с около 15 dB.

Намотките L1, L2 представляват двойно навит проводник с тефлонова изолация върху тороидален ферит u 2000 и размери 20 х 12 х 7мм, 5 навивки. Намотките L3,L4,L5, - 25 навивки ПЕЛ 0.7 върху феритна пръчка 6х40мм. Кондензаторите на филтъра са керамични с работно напрежение минимум 500 в.

Включени са входен и изходен индикатор на смущенията с LED. Инидикаторът не е необходим за работа на филтъра, но е удобен начин да се контролират смущенията. Използувани са свръх-ярки червени LED, които са много чувствителни . Те мъждукат от мрежовото напрежение и стават по-ярки при смущаващ сигнал. Кондензаторите да са с работно напрежение минимум 500 в.

Целият филтър е затворен в кутия за да няма достъп до мрежовото напрежение.В радиостанцията на автора такива филтри са включени към компютъра, изправителя на трансивъра и евентуално крайно стъпало.

Чавдар LZ1AQ 27.12.2002