Последна редакция декември 2008 г.

Управление на трансивер от компютър

Всички описани устройства изолират оптически. Паразитните връзки между трансивера и компютъра са минимални, няма галваническа връзка и те могат да се свързват помежду си дори когато са включени. Смущения от разсеяни ВЧ полета са малко вероятни дори и при големи мощности на предавателя.

Телеграфна манипулация

На Фиг.1 е показана схема за телеграфна манипулация, когато се използува RS232 или принтерски порт. Нивата на изхода на RS232 са +12V и -12V, а на принтер порта са 0 и +5V.

  Фиг.1

Може да се използуват стандартни оптрони от типа CNY80, PC714, и др. Токът на отпушване през оптрона е около 5 мА. С препоръчаните оптрони фронтовете на импулса са от порядъка на 0.2 мсек при товар на транзистора на оптрона от 10 K. Обикновено в схемата на управление на телеграфа при повечето трансивери има съпротивление от този порядък или по-малко. Натиснат ключ съотвествува на отпушен транзистор. Синфазният дросел L1, L2 представлява 10 навивки от двоен проводник навити върху тороидален ферит u =600 – 1000. Този филтър предпазва от разсеяни от предавателя ВЧ полета.

Удобно е схемата да се направи с два куплунга – към притерския или към серийния порт в зависимост от това кой порт се използува от софтуера. Обикновено в описанието на конкретната програма са дадени, кои изходи на порта се използуват.

Кабел - Интерфейсът е монтиран в кутийката на компютърния куплунг (Canon 25F). Кабелът е ширмован . В другият му край паралелно е свързан куплунг за включване на външен ръчен морзов ключ.

CI-V интерфейс към ICOM 756 PRO

За пълно управление на трансивер ICOM от компютър се използува така наречения CI-V интерфейс. Това е двупосочен сериен интерфейс използуващ стандартен сериен старт-стоп протокол. Виж по-подробно в http://www.plicht.de/ekki/civ/

Схемата (Фиг.2) от едната страна изисква захранване +8 V, което се взима от трансивера IC756PRO (изведено на един от куплунгите на задната страна на трансивера). От страна на СОМ порта захранването е от изхода RTS на серийния порт. Софтуерът, който ще се използува трябва да вдигне сигналът RTS в високо ниво (напрежение около +10 V). Повечето културно написани програми позволяват при настройката на порта да се избере и нивото на сигнала RTS.  Сигналът DTR обикновено остава за телеграфна манипулация.

  Фиг.2

Устройството работи стабилно и на най-високата скорост от 19 600 бода.. Изискванията към оптроните са същите както за предишната схема. Ако не сте сигурни в бързината на оптроните, работете на по-ниски скорости – например 9600 бода.

Кабел - Интерфейсът е монтиран в кутийка близо до трансиверния куплунг. Кабелчетата за CI-V и +8V да са къси (до 10 см) и ширмовани. Кабелът към RS232 е 4-жилен, неширмован с дължина 2 м. Синфазните дросели L1-L4 и L5-L8 представляват 5 навивки от четворния свързващ кабел навити върху тороидален ферит u = 2000 и разположени в двата края кабела. Описаният интерфейс ще работи и с други модели трансивери на Icom, но авторът не го е изпробвал

За информация на Фиг. 3 е дадена схемата на вътрешния CI-V интерфейс на IC-756pro.

  Фиг.3

Допълнение към CI-V интерфейса        Декември 2008

CI-V Icom интерфейса по принцип е направен като комуникационна шина (bus), където могат де се включат много  устройства едновременно. На практика се налага трансиверът да се управлява от няколко различни програми или компютри едновремено.  Абсолютно еднотипен интерфейс от друг СОМ порт може да се включи както е показано на  Фиг.2. Използуваните транзистори да с голямо усилване по ток > 200. (напр. ВС547С).

Софтуер

Повечето компютърни дневници имат вградено управление на трансивера. Има програми за цялостно управление на трансивер – разходете се по интернет. За телеграфна манипулация вижте CW-TYPE http://www.dxsoft.com

Чавдар LZ1AQ 20.12.2002