Последна редакция 29.05.2005

Връзка между звукова карта на компютър и трансивер.

Този интерфейс (Фиг.1) с подходящ софтуер може да се използува за цифрови видове работа или за запис и възпроизвеждане на сигнал от трансивера.

Фиг.1

Паразитните връзки между трансивера и компютъра са минимални, няма галваническа връзка и те могат да се свързват помежду си дори когато са включени. Смущения от разсеяни ВЧ полета са малко вероятни дори и при големи мощности на предавателя. Нивата и схемата на куплунга са за Icom 756pro, но подобен интерфейс има всеки по-модерен трансивър. За трансивери, които нямат такъв изход, е добре изходният сигнал да се вземе от място независисещо от положението на потенциометъра за усилване по ниска честота.

За разделителни трансформатори са използувани готови диференциални трансформатори от стари телефони. Схема на такъв трансформатор е показана на Фиг.2.

Фиг.2

Тези трансформатори са с магнитопровод с въздушна междина. Измерванията показаха, че те имат линейна честотна характеристика от 40 Хц до 10 КХц при товар 600 Ом. За да се запази тази честотна характеристика, трансформаторите са натоварени с резистори от 1 К. Могат да се използуват трансформации 1:1 (намотки 6-7 и 2-3) и 1:1.6 ( намотки 6-7 и 1-2). Кондзензаторите са керамични. Използува се готов минатюрен дросел 30 uH (има ги в магазините на Комет електроникс http://home.comet.bg/main/index.html . С тримерите се установява необходимото ниво на сигнала към звуковата карта. Има допълнителен куплунг за свързване на външни слушалки към изхода на картата. Звуковите карти обикновено са пълен дуплекс - така че там можете да слушате все едно, че сте свързани към изхода на трансивера.

Свързване към звукова карта

Звуковите карти имат следните входове и изходи:

MIC IN - Вход за микрофон, нерегламентиран входен импеданс, но обикновено > 100 К, ниво около 50-100 mV pp.; LINE IN - Вход за линия, входен импеданс обикновено 50 К, ниво около 2 V pp.l; SPK OUT - Изход за високоговорител, нисък изходен импеданс, ниво около 500 mV pp.; LINE OUT - Изход линия, изходен импеданс около 1К, ниво около 2 V pp. Честотните характеристики на всички входове и изходи са равностойни.

 

Конструкция

Интерфейсът е поместен в желязна кутия от Нескафе. Тази кутия представлява и магнитен екран – магнитопроводите на трансформаторите са с въздушна междина и е възможно да се индуктира брум при близко разположени мрежови устройства. С описаната конструкция на 1 м от изправителя на трансивера нивото на мрежовия брум е минимум –50 dB спрямо 100 mV сигнал на входа на звуковата карта.

Кабели

Звуковите кабели (Фиг.3) трябва да са ширмовани. Краят, който се свързва към звуковата карта има синфазен дросел – няколко навивики на целия кабел върху феритен тороид с u =2000. Има и диференциален филтър. Използувани са миниатюрни готови дросели и цялото филтърче е монтирано в самия куплунг. Тези два филтъра потискат ВЧ смущения.

Фиг.3

Софтуер

Разгледайте следните адреси

http://www.soundblaster.com

http://www.qsl.net/wm2u

http://www.muenster.de/~welp/sb.htm

Чавдар LZ1AQ 30.12.2002

 

Добавка 29.05.2005

Трансформаторите от телефони имат въздушна междина и се влияят от външно магнитно поле - индуктира се мрежов брум. Измерванията показват, че на разстояние от около 30-50 см от мрежов трансформатор, нивото на индуктирания брум е около 30 dB под нивото на полезния сигнал. За тези, които държат да са абсолютно чисти от брум препоръчвам да си намерят или навият трансформатор без въздушна междина.