Последна редакция 24.05.2005

Генератор за настройка на насочена антена

 За настройка на насочени антени се наложи да конструирам един генератор (Фиг. 1) с чиято помощ може да се измери доста точно диаграмата на излъчване.

Фиг. 1

 

Фиг. 2

 

Генераторът излъчва на множество честоти, някои от които попадат в нужната зона. Изпитваната антена е включена към приемник и приема сигналите на генератора. Нискочестотният изход на приемника е свързан към входа на звуковата карта на компютър. АРУ на приемника трябва да е изключено. За измерване на амплитудата на приетия сигнал се използува програма за НЧ спектрален анализ, с чиято помощ могат да се направят точни измервания.

Използува се кварцов генератор с популярен кварц на честота 3,5795 МХц. Този генератор се модулира с друг генератор с честота около 100 КХц (модулиращата честотата може да се променя). На изхода на устройството се получават пачки от асиметрични правоъгълни импулси (Фиг.2). Спектърът на този сигнал е една решетка от комбинационни честоти - суми и разлики от хармоничните честоти на двата генератора, като голяма част от тях влизат в диапазона, в който искаме да измерим параметрите на антената. 74HC132 е NAND с тригер на Шмид на входа и формира импулси със стръмен фронт. Това е важно - така се увеличава амплитудата на комбинационните честоти. За да има комбинационни честоти от четни и нечетни хармонични, правоъгълните импулси на основният и модулиращият генератори са асиметрични - с коефициент на запълване различен от 1. Има още един "генератор на тирета", който накъсва изходния сигнал с период около 1 сек , за да може да се различава на обхвата между другите станции (сигналът не е много силен, тъй като енергията е разпределена между множеството комбинационни честоти).

Излъчващата антена е малка настройваема рамка с диаметър 350 мм . Настройващият кондензатор е с твърд диелектрик от транзисторен приемник (10-350 pF). Връзката се осъществява с вътрешна навивка с диаметър 50мм. Конструкцията е показана на Фиг.3. В хоризонтално положение рамката има кръгова диаграма на излъчване и хоризонтална поляризация. Във вертикално положение рамката има смесена поляризация. Аз използувам рамката в хоризонтално положение при настройка на хоризонтално- или смесено-поляризирани антени.

 

 

 

 

 

 Фиг. 4 и 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Фиг. 4 е показана осцилограмата на сигнала измерена върху бобината за връзка и при настроена рамкова антена на 14 МХц.

Фиг. 5 са показани относителните амплитуди на комбинационните честоти при 4Fo = 14,6677 МХц и fo = 100 KHz.

 

Настройка

Рамковата антена в хоризонталната плоскост има идеална хоризонтална поляризация и кръгова диаграма на излъчване. Генераторът се поставя на един прът с височина 5- 6 м (Фиг.6) . Разстоянието между генератора и антената трябва да се съобрази с това от къде започва т. нар. далечна зона на антената. Това разстояние се изчислява - формулите могат да се вземат от ARRL Antenna book. Практически най-късото разстояние трябва да е поне 1 дължина на вълната или 4- 5 пъти по голямо от най-големия геометричен размер на антената (взима се по-голямото разстояние ). Рамката трябва да се настрои предварително. С приемника се слуша необходимата комбинационна. Кондензаторът се върти до получаване на максимален сигнал - настройката е доста остра. Прътът с генератора се закрепва на определеното разстояние. Приемникът се настройва на нужната комбинационна съставяща - тове е сигнал без фадинг даващ непрекъснати тирета. Антената се върти и се отчитат показанията на спектралният анализатор. В всеки обхва има по няколко комбинационни честоти, които позволяват да се измери съотношението F/B по целия диапазон. Спектралният анализатор много точно измерва амплитудите на сигнала и не се влияе от силни съседни сигнали. На Табл.1 са показани комбинационните честоти, които се получават на изхода на генератора при определeна модулираща честота. Три модулиращи честоти - 120 КХц, 180 и 200 КХц осигуряват по няколко точки в всеки обхват - клетките са щриховани.

Table 1

Band

3,5

7

10

14

18

21

24

28

50

144

fo MHz

0,12

0,12

0,2

0,12

0,18

0,18

0,12

0,2

0,12

0,5

Harmonic Fo

Fo

2Fo

3Fo

4Fo

5Fo

6Fo

7Fo

8Fo

14Fo

41Fo

Fo+f

3,700

7,279

10,939

14,438

18,078

21,657

25,177

28,836

50,234

147,261

Fo

3,5795

7,159

10,739

14,318

17,898

21,477

25,057

28,636

50,114

146,761

nFo - f

3,460

7,039

10,539

14,198

18,078

21,297

24,937

28,436

49,994

146,261

nFo - 2f

3,340

6,919

10,339

14,078

18,258

21,117

24,817

28,236

49,874

145,761

nFo - 3f

3,220

6,799

10,139

13,958

18,438

20,937

24,697

28,036

49,754

145,261

Програма за НЧ спектрален анализ Spectran (freeware) с звукова карта може да намерите в www.weaksignals.com

Описаният генератор спестява доста тичане между двете точки за настройка на антената - измерването може да се направи и от сам човек.

Преимущества: 1.С един кварц всички бандове 2.По няколко точки на банда 3. Ефективна излъчваща антена с малка апертура. (малък геометричен размер) 4. Точно измерване.

Чавдар LZ1AQ 2004-2005г.